FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Koszt organizacji wykładów finansowany jest częściowo przez sponsorów i darczyńców, a częściowo przez rodziców. Stąd też udział dziecka w zajęciach jest odpłatny i wynosi 540 zł za cały rok akademicki.

Termin płatności wynosi 7 dni od otrzymania potwierdzenia o zarejestrowaniu dziecka na liście kandydatów
Mazowieckiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Płatność możliwa jest tylko na drodze przelewu.

* Pola obowiązkowe
Dane osobowe dziecka:
Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego:
  • Prawdziwość powyższych danych potwierdzę własnoręcznym podpisem podczas pierwszego wykładu.
  • Zapoznałem się i akceptuję Regulamin MUD w Płocku.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją MUD w Płocku zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do organizacji MUD (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem dotyczącym Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO).
  • Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej MUD w Płocku oraz w materiałach promocyjnych czy mediach, z przebiegu zajęć, na potrzeby MUD w Płocku.